IMG-LOGO

6 0 ثبت نظرات

چگونه ما انسانها خودمان را از بهشت محروم می‌کنیم

یک ماه قبل

چگونه ما انسانها خودمان را از بهشت محروم می‌کنیم؟ دقت کردید که ما انسان‌ها هم مانند پدرمان آدم، روزی چند بار را نزدکی شدن به درخت ممنوعه و چیدن از میوه‌های آن، خودمان را از بهشت محروم می کنیم؟ صبح که از خواب بیدار می‌شویم، می توانیم قبل از باز کردن چشم‌هایمان برای چند لحظه با خودمان بگوییم من می خواهم چشم‌هایم را در بهشت باز کنم یا جهنم خود ساخته؟