من برتر

5081 ثبت نظرات

ویدئوی انگیزشی - شکست

یک سال قبل

همانطور که توماس ادیسون گفت: بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن نهفته است.
قطعی ترین راه برای موفق شدن اینه که همیشه یه بار دیگه سعی کنی...