کلیپ انگیزشی - شروع کن


چیزی که باعث میشه احساس ناراحتی کنید تنها راه رشد و پیشرفته. نمیشه روز و ساعت رو متوقف کرد اما نحوه استفاده از زمان رو میشه کنترل کرد. اولین منبع الهام انسانها تصمیمه، دومین منبع، برنامه ریزیه و بزرگترین منبع الهام انسانها، شروع کردنه!
نظرات ثبت شده: