بزرگ ببازید - سخنرانی الهام بخش دنزل واشنگتن


فقط نخواهید که یک زندگی را به سر ببرید،
بخواهید که منجر به یک تغییر بشوید.
نظرات ثبت شده: