IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
بدون توجه به آدمهای بدحال

بدون توجه به آدمهای بدحال

یک سال قبل

بدون توجه به آدمهای بدحال

برخی از افراد هم هستند که بسیار تندخو و عصبی میباشند و همچون اتاقی انباشته از مواد منفجره اند که تنها به دنبال جرقه ای می باشند که به آتش بکشانند هر آنچه بر سرراهشان قرار دارد. اینگونه افراد از آنجائی که دائما شرایط و اتفاقات بد و نامناسب را تجربه کرده و میکنند هیچگونه آستانه ی تحملی برایشان باقی نمانده و به واقع همچون دیگی هستند که دائما در حال جوش و خروشند و اینها چون همواره دستخوش وضعیتهای رنج آور میشوند مدام مترصد فرصتی هستند که کمی از زباله های درونشان را بر سر کسی خالی کنند تا بلکه کمی تنها کمی ار ناآرامی همیشگی دورنشان بکاهند به همین سبب من و شما دوست عزیز همواره باید به خاطر داشته باشیم که در معاشرت باچنین افرادی هرگز وارد بحث و مجادله نشویم چرا که چنین انسانهائی اعتقادی به صبر و احترام متقابل به عقاید دیگران ندارندبه همین علت به محض آنکه بهانه ای را برای بیرون ریزی خشم و گره های روانی درونشان بدست آورند لحظه ای را برای درگیرشدن از دست نمی دهند. پس کسانی که در حال بهبود شرایط ذهنی و زندگی خویش هستند و به شدت به تمرکز خویش در این مسیر نیازمندند نباید در تله ی چنین افرادی گیر کنند و زمان هایی که احساس میکنند این افراد که ممکن است در زندگیمان جزو نزدیکانمان هم باشند به دنبال راهی میگردند که طرف مقابل را وارد میدان نبرد با خویش نمایند و با بهانه ای می خواهند شخص روبه رو را به درون دنیای تاریک و سرد و خالی از امید شان کنند در چنین وضعیتی می بایست فرد با هوشیاری هرچه تمام از کنار بهانه جوئی ها و ایراد گیری ها و صحبت های کنایه آمیز بدون بروز کوچکترین واکنشی و با یک سکوت عبور نماید و هرگز سعی نکند که به ایشان تفهیم کند که رفتارهای نازیبا و نامناسب دارد. هر چقدر که این آدم برای فرد عزیز و مهم است میباید که از قرار دادن او در شرایط بد عصبی جلوگیری به عمل آید زیرا این افراد همواره منتظرند به یک دلیلی شروع به پرخاشگری و نشان دادن حالت های عصبی شان کنند این اطرافیان هستند که نباید چنین بستری را برای ایشان فراهم کنند بهترین کمک به اینگونه افراد این است که اطرافیان با  فراهم کردن محیطی سرشار از مهر و محبت و آرامش  کمک کنند که این شخص به آرامش و سکنی دست پیدا کند.

 

بدون توجه به آدمهای بدحال
38.5mb
11:04

 

 

بدون توجه به آدمهای بدحال
20.2mb
11:04

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.