IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
قدرت ذهن - قسمت بیست و پنج - ترک زندگی یکنواخت

قدرت ذهن - قسمت بیست و پنج - ترک زندگی یکنواخت

یک سال قبل

قدرت ذهن – قسمت بیست و پنج - ترک زندگی یکنواخت

در جهان پیرامونمان خیلی از انسان‌ها هستند که آرزوی کسب جایگاه افراد موفق را در سر دارند. اما چنانچه از این افراد بخواهیم برای آنکه بتواند جایگاه یک فرد موفق را کسب نمایند، بایستی مثل افراد موفق و رفتار کنند هرگز نخواهند توانست. زیرا افراد موفق در زندگی خویش هدف دارند، نظم رفتاری دارند، آنها نسبت به امکاناتشان احترام ویژه قائلند و از آنها تنها در مسیر ارتقاء کیفیت زندگیشان بهره می‌برند و هرگز از اصول رفتاری که نتیجه اش موفقیت و پیشرفت در زندگیشان بوده تخطی نمی‌کنند. در مقابل افراد معمولی و ناموفق زندگیشان کاملاً متفاوت از شکل زندگی افراد موفق است. این گونه افراد نه هدف ارزشمندی در زندگیشان دارند و نه نظمی برای خودشان قرار دادند و نه حتی کوچکترین ارزشی برای امکاناتشان قائلند. افراد موفق همواره در مسیر ارتقاء عزت نفسشان هدف‌گذاری می‌کنند، اما افراد ناموفق حتی تعریف درستی از عزت نفس ندارند، چه برسد به آنکه برای خویشتنشان حرمتی قائل باشند. نتیجتاً هر شخصی که خواستار به دست آوردن جایگاه یک انسان موفق باشد، بایستی بتواند تغییرات اساسی را در نحوه عملکردهایش در تمامی ابعاد زندگی خویش به وجود آورد. آن هم به صورت بنیادی و ریشه‌ای و تا همیشه به صورت حساس گونه ای رفتار‌هایی را از خود بروز دهد که ماحصلش به وجود آمدن موفقیت و پیشرفت باشد.

 

 

قدرت ذهن - قسمت بیست و پنجم - ترک زندگی یکنواخت
116mb
10:14

 

 

قدرت ذهن - قسمت بیست و پنجم - ترک زندگی یکنواخت
22.5mb
9:51

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.