IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هجدهم - شجاعت و جسارت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هجدهم - شجاعت و جسارت نشان عزت نفس

یک سال قبل

شجاعت و جسارت نشان عزت نفس

شجاعت و جسارت داشته باش...

شجاعت و جسارت داشتن به این معناست که فرد بتواند مسئولیت زندگی وشرایط خویش را به هر شکلی که هست بپذیرد و هرگز نخواهد وخامت اوضاع را به دیگران ارتباط دهد...

شجاعت و جسارت داشتن به این معناست که شخص بخواهد کنترل زندگی خود را بر عهده گیرد و دیگر تن به تجربه ی یک زندگی با شرایط نامناسب را به خود ندهد و شروع به ایجاد تغییر بر روی ذهنیات خویش نماید...

شجاعت و جسارت داشتن یعنی اینکه انسان نخواهد در موقعیت و شرایطی باقی بماند که نه حالش در آنجا خوب است ونه حتی امکان بهتر شدن اوضاع خواهد بود...

شجاعت و جسارت داشتن یعنی اینکه فرد بتواند روی خود و توانمندیهایش حساب کند و برخیزد و گامهایش را در مسیر دگرگونی قرار دهد تا بدین ترتیب زندگی اش را نجات دهد...

شجاعت و جسارت داشتن قطعاً اینطور تعریف می شود که دیگر فرد نخواهد به خاطر اینکه نیازهای اولیه اش را تامین میکنند در یک زندگی خالی از هر رشد و پیشرفتی باقی بماند...

شجاعت و جسارتت را تقویت کن و اجازه بده که زندگی از آن پس روی خوشش را به تو نشان دهد...

شجاعت و جسارت این را داشته باش که عادات غلط و نازیبایت را برای همیشه مثل یک لباس کهنه و مندرس به دور اندازی که همین لباس تو را چون قفسی دربر گرفته بود به شکلی که اجازه به تو نمیداد که رشد کنی...

شجاعت و جسارت داشته باش...

 

شجاعت و جسارت نشان عزت نفس
146mb
10:03

 

 

شجاعت و جسارت نشان عزت نفس
9.74mb
10:38

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.